English version 首页
首页 > 档案馆介绍 > 人员简介 >
序号 科室 姓名 办公电话 邮箱 办公地点 备注
1 馆长 王瑽 51684301 cwang@bjtu.edu.cn 201  
2 副馆长 陈颖 51688401 chenying@bjtu.edu.cn 111  
3 高级顾问 张其坤 51688550 qkzhang@bjtu.edu.cn 202  
4 办公室 高琦 51684229 gaoqi@bjtu.edu.cn 109  
5 李志军 51684229 lizhijun@bjtu.edu.cn 109  
6 秦秋凤 51684061 qfqin@bjtu.edu.cn 109  
7 王学敏 51684061 xmwang@bjtu.edu.cn 109  
8 综合档案室 韩莹 51688863 yingh@bjtu.edu.cn 105  
9 李建英 51688863 jyli2@bjtu.edu.cn 105  
10 刘敏 51688061 minliu@bjtu.edu.cn 106  
11 金松 51688061 sjin@bjtu.edu.cn 106  
12 甘国和 51684229 ghgan@bjtu.edu.cn 110  
13 人事档案室 周亚俊 51684630 yjzhou@bjtu.edu.cn 107  
14 任平 51688181 renping@bjtu.edu.cn 108  
15 张艳 51688181 yanzh@bjtu.edu.cn 108  
16 史志研究室 高杰 51688550 jgao@bjtu.edu.cn 202  
17 王治频 51684062 zhpwang@bjtu.edu.cn 205  
  COPYRIGHT © EASOARING SOFTWARE TECHNOLOGY.CO.,LTD     京ICP备05030130号     档案馆邮箱   |   法律声明 |   联系我们